Treść naszego Statutu:

Data Podpisania:  8.03.2023Data Zatwierdzenia przez KRS:  20.07.2023

Statut Stowarzyszenia Pasjonatów Fantastyki „Centaur”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Pasjonatów Fantastyki „Centaur” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych “Centaur” oraz “SPF Centaur”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kęty.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kęt i województwa małopolskiego oraz śląskiego.

 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności rozrywkowej oraz edukacyjnej poprzez zapoznawanie młodzieży i dorosłych z grami hobbystycznymi i szeroko pojętą fantastyką. W zakres działań Stowarzyszenia wchodzi również organizacja turniejów oraz wydarzeń tematycznych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań z grami planszowymi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • wsparcie oraz organizacja:
  • turniejów,
  • imprez tematycznych,
  • targów
 • wsparcie i organizowanie seminariów, konferencji, kongresów, odczytów, konsultacji, szkoleń, sympozjów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • badania konsumenckie, rynku i produktów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • współpracę z krajowymi, europejskimi i światowymi organizacjami
 • wspieranie i promowanie nowości rynkowych,
 • rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia i podejmowanych inicjatywach,
 • wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • podejmowanie innych działań służących rozwojowi Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  • Członków Założycieli
  • Członków Zwyczajnych
  • Członków Wspierających
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Członkami Założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu chyba, że Statut stanowi inaczej.
 6. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek członkowski, zdobyła pisemne poparcie co najmniej dwóch członków stowarzyszenia oraz uiściła składkę wstępną. Składki wstępne są ustalane przez Walne Zebranie.
 7. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne przyczyniające się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wspierając je finansowo, merytorycznie i organizacyjnie.
 8. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, w formie pisemnej uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 10

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
 2. realizować przyjęte na siebie świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
 3. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 4. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
 5. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.

§ 11

Członkowi Zwyczajnemu oraz Członkowi Założycielowi przysługuje prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. sprawowania osobiście nadzoru i kontroli nad pracami władz Stowarzyszenia – w sposób nie utrudniający im działania – polegający w szczególności na żądaniu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień oraz informacji o bieżących sprawach Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania postulatów, wniosków i inicjatyw dotyczących prac Stowarzyszenia,
 5. zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia dotyczących spraw członkowskich do Walnego Zebrania Członków.

§ 12

Członek Założyciel ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 13

 1. Członkom Wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. Członkowie Wspierający mogą być głosem doradczym w decyzjach podejmowanych przez władze statutowe.
 3. Członek wspierający nie płaci składek członkowskich, natomiast zobowiązany jest do spełniania zadeklarowanych przez siebie, przy przyjęciu w poczet członków, świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14

Decyzję o przyznaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu wniosku kandydata, z zastrzeżeniem wynikającym z części § 14 Statutu.

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe, jedynie w przypadku, gdy za odmową przyjęcia przemawiają szczególnie ważne okoliczności wskazujące, iż przyjęcie w poczet członków mogłoby narazić Stowarzyszenie na poważne szkody materialne lub niematerialne (np. utrata dobrego imienia).
 2. W razie odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej, prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania uwzględniająca odwołanie zastępuje Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • wykluczenia przez Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

Powodem wykluczenia ze Stowarzyszenia może być:

 1. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 2. rażące naruszanie przepisów Statutu, regulaminów Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
 3. popełnienie przestępstwa przez członka Stowarzyszenia, które uniemożliwia lub utrudnia dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 4. nie wywiązywanie się z zadeklarowanych przez siebie świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
 5. brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 20

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 23

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
 5. Walne Zebranie Członków może się odbyć w sposób stacjonarny, bądź w formie Online.
 6. Dopuszcza się obecność Gości w Walnym Zebraniu.
 7. W przypadku nieobecności Członka stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, członek winien jest w terminie do 14 dni dostarczyć pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

§ 24

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwołanie Zarządu,
 3. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia lub odmowy przyjęcia w poczet jego członków,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, wybranych przez Walne Zebranie. O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa na pierwszym posiedzeniu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 5. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
 6. Zebrania Zarządu mogą odbyć się w sposób stacjonarny, bądź w formie Online.

§ 26

Do zadań Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
 8. przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,
 11. orzekanie w sprawach dyscyplinarnych Stowarzyszenia,
 12. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
 13. powoływanie w celu realizacji ściśle określonych zadań ciał kolegialnych Stowarzyszenia oraz ich nadzorowania, a także zatwierdzanie regulaminów będących podstawą funkcjonowania powołanych ciał kolegialnych.

§ 27

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.

§ 28

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie, zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy na nich, czuwa nad wykonaniem statutu i zadań Stowarzyszenia oraz wraz z pozostałymi członkami Zarządu kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.

§ 29

Wiceprezes udziela wsparcia w zakresie czynności formalnych, administracyjnych i organizacyjnych Prezesowi Zarządu. Wiceprezes dzieli uprawnienia z Prezesem.

Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

§ 32

Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień ma prawo występować do Zarządu z żądaniem ich usunięcia.

§ 33

Delegowany przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 34

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  • dochody z majątku stowarzyszenia,
  • składki członkowskie,
  • wpływy z odpłatnej działalności statutowej stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Składki członkowskie dzielą się na:
  • obowiązkowe
  • dobrowolne
 5. Wysokość obowiązkowej składki członkowskiej jest ustalana przez Zarząd. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 6. Dobrowolne składki członkowskie to dobrowolne świadczenia na rzecz stowarzyszenia. Forma i wysokość składki zależy każdorazowo od członka przekazującego składkę. Składka powinna zostać przekazana w terminie i formie ustalonej z Zarządem Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 35

Do składania oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób działających łącznie: Prezesa lub Wiceprezesa i Członka Zarządu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów wynoszącą 75% za, w obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.